Продуктово Управление

В Линде, силното чувство за управление на продуктите ни помага да управляваме въздействието на нашите операции, като свеждаме до минимум рисковете, породени от нашите продукти на всички етапи от жизнения цикъл - от проектирането до изхвърлянето

Нашата цел е да ви помогнем да премахнете или сведете до минимум рисковете, на които сте изложени вие и вашия квартал, когато използвате нашите продукти. За да постигнем това, ние идентифицираме и оценяваме всички опасности за безопасността, здравето и околната среда, които нашите продукти биха могли да представляват на всички етапи от жизнения цикъл - от научноизследователска и развойна дейност чрез производство, съхранение, транспорт, търговия на дребно и употреба до рециклиране или обезвреждане. Водени от принципите на отговорната грижа, ние винаги се стремим да надхвърлим минималните законодателни изисквания.

Основните елементи в нашата програма за управление на продукти включват:

Оценка на въвеждането на нови продукти - Преди да стартираме нови продукти, ние гарантираме, че те съответстват или надвишават всички приложими законодателства на SHEQ и отговарят на нашите вътрешни стандарти.
Управление на чувствителни химикали - ние имаме строга политика, управляваща чувствителните химикали за предотвратяване на незаконна или нелегална употреба.
Проверка на безопасността на клиентите - ние си партнираме с вас за проверка на вътрешните ви процедури за безопасност и сигурност. Това ви помага да сведете до минимум всички рискове, които могат да възникнат, когато вашите служители използват нашите продукти.


Имате въпрос относно безопасността?