Грижа за Околната Среда

Не само, че активно се стремим да намалим въглеродния отпечатък от собствените си операции в световен мащаб, ние също така доставяме технологии и газове, които помагат на вас, нашите клиенти, да сведете до минимум - или дори да премахнете - опасните емисии

В Линде сме поели ангажимент за отговорното използване на природните ресурси, разработването на чисти технологии и замяната на вредни вещества с екологични алтернативи.

Вътрешен план за действие

Във всички наши производствени и административни обекти по целия свят, ние постоянно търсим начини да сведем до минимум въздействието върху околната среда от нашите операции. Проследяваме напредъка в тази област, като отчитаме ключови показатели за околната среда.

Специфичните дейности включват:


- Сертифициране на производствената площадка, например по ISO 14001
- Мерки за намаляване на консумацията на енергия
- Намаляване на директните и косвените парникови газове и други емисии във въздуха
- Управление на отпадъците
- Екологично управление на потреблението на вода и изхвърлянето на отпадни води
- Намаляване на разхода за материали (метал, опаковъчни материали).

Вижте тук за допълнителна информация за местни вътрешни проекти за опазване на околната среда.

Достигаме до нашите клиенти

Нашите газове и технологии ви помагат да постигнете своите екологични цели по много начини. Ние не само помагаме за оптимизирането на вашите процеси, ние също така доставяме приложения, за да сведем до минимум прякото и косвено въздействие върху околната среда в резултат на използването на нашите продукти. Открийте примери за приложения и решения, които могат да ви помогнат да приложите политиката си за опазване на околната среда.

Имате въпрос относно безопасността?