Нашата Визия и Политика

Да спазваме нашата политика по безопасност, здравеопазване, околна среда и качество (SHEQ), която служи на интересите на нашите клиенти, служители, партньори и обществото като цяло.

Като клиент или партньор на Линде Груп, вие очаквате много повече от просто подходящите продукти и услуги на правилните цени. Освен това имаме задължение да гарантираме, че нашите операции имат минимални или никакви неблагоприятни въздействия върху човешкото здраве или околната среда. Ние определяме чувството си за отговорност в тази област в нашата политика за безопасност, здраве, околна среда и качество (SHEQ). Тази политика предоставя определяща рамка за различни инструменти и процеси, които ръководят ежедневните ни действия и подход към бизнеса като цяло. Преди всичко то вгражда чувство за отговорност на лично ниво. Всеки служител в Линде е индивидуално и колективно отговорен за осигуряването на нашите собствени стандарти и вашите очаквания от нас.

‘SHEQ е 100% от нашето поведение, 100% от времето" …

… както в рамките на Линде


Един от крайъгълните камъни на нашата  SHEQ политика е намаляването или премахването на работни заболявания, наранявания и инциденти. Основните ни принципи предвиждат, че всички наши служители трябва:

     - Имат безопасна и сигурна работна среда
     - Разбират и следват правилните системи, процедури и поведение и
     - Работят в рамките на организация, която демонстрира силно видимо лидерство и награждава правилното поведение.

… и отвъд

Ние също така очакваме хората, които работят за нашите партньори и компании изпълнители, да се държат по начин, който демонстрира най-висок приоритет за грижа за здравето, безопасността и околната среда по всяко време.

SHEQ ценностите са интуитивни и съществена част от всяка инвестиция и процес по набиране на персонал, бизнес пътуванята ни и посещенията на място, които правим. Независимо от това дали сме на работа или у дома, разработваме или произвеждаме нашите продукти или ги доставяме за вас, се стремим да следваме нашата SHEQ политика, която е център на нашата ценностна верига. За нашата собствена безопасност. И за твоя.

Изтеглете:

HSE Policy.pdf

Linde_SHEQ_Global_Quality_Policy_poster_A4_ST - BG

Имате въпрос относно безопасността?