Рафиниране

Подобряване на въглеродния баланс чрез по-чисти процеси и продукти, които отделят по-малко емисии.

Обогатяване с кислород в каталитичен крекинг в кипящ слой

Каталитичен крекинг в кипящ слой (FCC) превръща тежките остатъци от вакуум дестилацията в бензини и по-леки масла.
FCC разцепва по-тежките и сложни въглеводороди в по-леки и по-прости. Суровината е предимно тежкия остатък от вакуум дестилацията на петрола, често смесени с остатъци от рафинирането.

Основните продукти са:
•    Газова фракция (главно C3 / C4)
•    Течна фракция
•    Кокс (твърдо образуване върху катализатора).

Обогатяването с кислород при регенерацията на катализатора позволява на оператора на рафинерия да:

•    увеличи капацитета на FCC
•    да получи по-голяма гъвкавост при избора на суровина
•    да използва по-тежки суровини
•    повиши  конверсията и добива на продуктите
•    намали  страничните продукти.

Газови / Течни реакции

Индустриалните газове като кислород, водород, въглероден оксид и въглероден диоксид се използват широко в процесите на синтез в химическата промишленост
Ние разработихме модулна, многофункционална инсталация за експерименти, включваща реактор с бъркалка (CSTR) за изследване на голям брой хомогенни реакции газ / течност.
Показаното на снимката, тестово съоръжение е идеално пригодено за проверка на предварителни лабораторни резултати, както и за прогнози при мащабиране до средни или големи технически съоръжения.
Газообразният кислород се използва в много оксидации газ / течност, например в производството на хидропероксиди, окислителните декарбоксилации или окисляването на толуенови производни. Две кислородни приложения могат да бъдат разгледани за окислителни процеси, обогатяване с кислород на окислителя - въздух и пълно заместване на въздуха с кислород.

Ползите от тези приложения включват:

• Повишена производителност и селективност
• Еднакво ниво на конверсия при по-ниски температури
• Спестявания в общите оперативни разходи.

Линде предоставя редица възможности за обслужване, като те включват: проучвания за осъществимост и рентабилност, тестове с нашата инсталация за тестване, изчисления на процеса за оценка на въздействията, доставката и монтажа на оборудването за смесване на газ и инсталирането и пускането в експлоатация на системи за снабдяване с кислород.

Кислород за Хетерогенни оксидации

Подобряване на капацитета и гъвкавостта на завода
Оксидациите, извършени в хетерогенната газова фаза на стационарни или реактори в кипящ слой, се използват широко за производство на  химикали.
Молекулярният кислород е основното окислително средство, използвано в тези реакционни етапи. В зависимост от прилагания процес; въздух (например за получаване на малеинов или фталов анхидрид), обогатен с кислород въздух (например за получаване на акрилонитрил) или чист кислород (например за производство на винилацетат) може да се използва като газообразен окислител.

Окислението в кпипящ слой често се управлява чрез въздух, поради високото си съдържание на азот, той осигурява ефективен поток на флуидизиращ газ за твърдте частици.

Добавянето на чист кислород към окислителния въздух или директното инжектиране на кислород в реактора може да покаже значителни ползи за клиента:
•    По-висок капацитет на завода
•    Резервен източник на кислород, освен компресора за въздух
•    По-добро пречистването на отпадъчни газове
•    Повишена гъвкавост при експлоатацията на завода.

В допълнение, реализацията на такава кислородна система идва със забележително ниски инвестиционни разходи.
Ние предлагаме оптимално решение по отношение на технологичните знания, оборудването и системите за газоснабдяване.

Приложения на водород за рафинериите

Търсенето на водород ще нарасне през следващите години в резултат на по-строгото законодателство в областта на околната среда. Не само законодателството, но и по-обширната преработка на остатъците и по-голямото търсене на дизел, в сравнение с бензина, също ще увеличат търсенето на водород.

В рафинерията има различни процеси на хидрообработка. За да назовем няколко:
•    Хидродесулфуризация: серните съединения се хидрогенират до сероводород H2S като суровина за заводите Клаус
•    Хидроизомеризация: нормалните парафини се превръщат в изопарафини за подобряване на свойствата на продукта (например RON)
•    Деароматизация: ароматните въглеводороди се хидрогенират до циклопарафини или алкани
•    Хидрокрекинг: дълговерижните въглеводороди се разцепват на по-къси вериги при бензините.

Изразходваните количества водород все повече надвишават произведените и трябва да бъдат допълнени от други източници.

Основни процеси за снабдяване с водород на място:
• Риформинг на метан или други въглеводороди
• Регенериране от отпадъчни газове от рафинерията
• Регениране от сингаз
• Газификация на остатъци от рафиниране на нефт.

Процесното консултиране, финансирането, изграждането и стартирането са услуги, предлагани от Линде. Можем също така да осигурим работа на водородното съоръжение (снабдяване "отвъд оградата"), поддръжка и ремонт и аварийно снабдяване, за да гарантираме, че вашият бизнес работи оптимално

Обогатяване с кислород в заводите на Claus

Обогатяването с кислород (O2e) на технологичния въздух е доказан, гъвкав начин за ускоряване на най-бавните процеси, като същевременно увеличава гъвкавостта. Тъй като въздухът е приблизително 79% азот и 21% кислород, използването на въздух за подаване на кислород за изгаряне на H2S до SO2 също въвежда голямо количество азот, който трябва да се нагрее и не допринася за реакцията. Ако въздухът се замени с обогатен с кислород въздух или чист кислород, това елиминира азотния баласт, като също така намалява обемния поток през инсталацията за извличане на сяра (SRU). Това означава, че в системата могат да се подават повече кисели газове, без да е необходимо значително изменение на съществуващото оборудване или значителни промени в профила на налягането в технологичния процес.

Предимства на обогатяването с кислород в заводите на Claus
•    Увеличен капацитет за отстраняване на сярата и ускоряване на най-бавните процеси
•    Повишена производителност без промяна на пада на налягането
•    По-голяма гъвкавост при работа с възможност за промяна на интензификацията на процеса при необходимост
•    По-ефективно третиране на суровини, съдържащи амоняк
•    По-малко усилие за пречистване на изходните газове (намален поток на азот)
•    По-голяма резерв - особено при системи с множество трейнове

Имате въпрос към нашите експерти?